ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ MOBIFONE NEXT

Một số thông tin chúng tôi thu thập từ khách hàng:

• Thông tin Tài khoản bao gồm số điện thoại, các chi tiết liên quan đến dịch vụ như dữ liệu thanh toán, mã bảo mật, lịch sử dịch vụ và các thông tin khác;
• Hành vi sử dụng và thao tác trên màn hình;
• Số nhận dạng liên tục (ID thiết bị; ID Android;…)
• Chi tiết thiết bị (Loại thiết bị, Phiên bản hệ điều hành;…)
Một số cách chúng tôi sử dụng các thông tin trên:
• Cải tiến ứng dụng và mang đến cho người sử dụng những trải nghiệm tốt nhất;
• Trả lời các câu hỏi, khiếu nại của khách hàng;
• Nghiên cứu và phân tích để duy trì, bảo vệ, phát triển và cải tiến mạng lưới và dịch vụ của chúng tô
• Cung cấp cho người sử dụng biết về các cập nhật dịch vụ, nội dung, và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn;
• Cung cấp quảng cáo có liên quan;
• Hỗ trợ trong việc ngăn ngừa và điều tra các hoạt động bất hợp pháp và vi phạm Điều khoản Dịch vụ;
Những thông tin chúng tôi không thu thập:
Tất cả các thông tin gửi, nhận như cuộc gọi, SMS hoặc Chat đều mang tính riêng tư, vì vậy MOBIFONE NEXT sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của MOBIFONE NEXT. Chính vì lý do đó người sử dụng sẽ phải tuân thủ các quy định của nhà nước Việt nam về dịch vụ Internet và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi. Ngoài ra, người sử dụng cũng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.
Các thành viên sử dụng dịch vụ tại website MOBIFONE NEXT không được gửi các nội dung:
• Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam
• Kinh doanh bất hợp pháp
• An ninh - Chính trị - Quân sự
• Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, MOBIFONE NEXT sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ MOBIFONE NEXT của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN
GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ MOBIFONE NEXT

CHỦ SỞ HỮU WEBSITE http://next.mobifone.vn LÀ CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT MOBIFONE

Mục đích sử dụng
MOBIFONE NEXT duy trì website http://next.mobifone.vn này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng của MOBIFONE NEXT. MOBIFONE NEXT mời người sử dụng đến website này với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ MOBIFONE NEXT, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên MOBIFONE NEXT phải được hình thành từ sự đồng ý trên cơ sở của bản thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

Các liên kết đến các web site khác
MOBIFONE NEXT chứa các liên kết đến các website khác. Các website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của MOBIFONE NEXT và MOBIFONE NEXT không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. MOBIFONE NEXT cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website được liên kết bởi MOBIFONE NEXT.

Luật áp dụng
Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tổng quan
MOBIFONE NEXT bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt MOBIFONE NEXT hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. MOBIFONE NEXT không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó. MOBIFONE NEXT bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến MOBIFONE NEXT hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của MOBIFONE NEXT đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của MOBIFONE NEXT.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI
CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MOBIFONE NEXT ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG TƯƠNG ĐỐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BÁO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. MOBIFONE NEXT không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên MOBIFONE NEXT. Định kỳ MOBIFONE NEXT sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên MOBIFONE NEXT này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, MOBIFONE NEXT sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ MOBIFONE NEXT, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại MOBIFONE NEXT là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, MOBIFONE NEXT hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu MOBIFONE NEXT đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.
Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng MOBIFONE NEXT không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. MOBIFONE NEXT có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. MOBIFONE NEXT không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại MOBIFONE NEXT hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. MOBIFONE NEXT hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.
Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên MOBIFONE NEXT, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ MOBIFONE NEXT của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với MOBIFONE NEXT và các đại diện của MOBIFONE NEXT. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên MOBIFONE NEXT hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên MOBIFONE NEXT thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên MOBIFONE NEXT.
TERMS OF USE
AGREEMENT BETWEEN MOBIFONE NEXT & SERVICE USER (HEREINAFTER REFERRED TO AS USER OR YOU) ON PERSONAL INFORMATION

Here’s some of the information we collect:

• Account Information includes your telephone number, service-related details such as payment data, security codes, service history and other information like that;
• Patterns of app usage and screen views;
• Persistent identifiers (Device ID, Android ID, etc.,)
• Device details (Device Model, Operating system version, etc.,)
Here are just some of the ways we use it. To:
• Provide services and improve your customer experience;
• Respond to your questions;
• Do research and analysis to maintain, protect, develop and improve our networks and services;
• Let you know about service updates, content, offers and promotions that may be of interest to you;
• Deliver Relevant Advertising;
• Assist in the prevention and investigation of illegal activities and violations of our Terms of Service or Acceptable Use Policies.
Here’s information we DO NOT collect:
User’s personal information transmitted like Call, SMS or Chat is under strict privacy policy. MobiFone NEXT therefore does not control your personal information. You are required to follow Vietnamese Government’s regulations regarding Internet services and bear the full responsibility over your broadcasted/transmitted SMS, Email or Chat contents. Besides, you are not allowed to use MobiFone services on fault purpose of disturbing others.
MobiFone NEXT website signed-up Users must not transmit information that:
• Goes against Vietnamese traditional and cultural norms
• Initiates and /or supports illegal business activities
• Includes Security – Politics – Military sensitive content
• Breaches or encourages/manipulates others to breach Vietnamese laws
MobiFone NEXT will deprive you of user’s rights for MobiFone NEXT if you violate any of the Terms stated above. Depending on the seriousness of your violation, User can be punished in accordance with Vietnamese laws.
TERMS OF THE AGREEMENT BETWEEN MOBIFONE AND USER

The owner of website http://www.next.mobifone.vn (hereinafter referred to as Site) is MobiFone Service

Usage Purposes
MobiFone Serrvice establishes and maintains website http://www.next.mobifone.vn as a service provided for our customers. Customers are invited to use this website for personal and not-for-profit purposes; and must not sell, distribute or create products or services originated from MobiFone NEXT, following below terms. The usage of MobiFone NEXT’s information can only be enabled by the agreement with terms below:

Hyperlinks to Third Party Websites
The Site contains links to other websites which is neither maintained nor controlled by MobiFone NEXT. The Site’s hyperlinked websites may contain hyperlinks. MobiFone NEXT site contains hyperlinks to other web sites only to enhance our Site’s efficiency. MobiFone NEXT shall not be responsible for the accuracies and completeness of information, contents, products and services of any hyperlinked website or any hyperlink contained in a hyperlinked website; nor for the privacy and security practices employed by these other websites

Vietnamese Law Compliance
This agreement and included terms is governed by, and construed in accordance with Vietnamese laws. And you agree to submit to the exclusive jurisdiction of the Hanoi People’s Court in case of related conflict.

General
MobiFone NEXT reserves the right to change, develop/extend or terminate MobiFone NEXT or our information in any form. MobiFone is not obliged to take into consideration the claim of any party when making a decision on this matter. MobiFone reserves the right to deny User’s access to MobiFone or any of our part without notice. No disclaimer of MobiFone for any of the terms in this Agreement is bound, except for those included in this document and signed by authorized representative of MobiFone NEXT.

DISCLAIMER
INFORMATION AND CONTENTS PROVIDED BY THE SITE AND ACCESSIBLE FROM THE SITE ARE RELATIVE WITHOUT ANY WARRANTY IN ANY FORM REGARDING COMMERCIALNESS, RELEVANCE WITH A PERSONAL PURPOSE, AND NON-VIOLATION.
MobiFone NEXT does not assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness or usefulness of any information, content, product or process disclosed on the Site or other contents accessible from the Site. MobiFone NEXT shall change and update the Site’s functions and contents periodically without notice. In no event shall MobiFone NEXT bear the responsibility for any loss, damage, claim, cost or expense resulting from the use of or the inability to use the Site, delays, inaccuracies or errors in the information or in the transmission of the Site or accessible sources from the Site. You assume total responsibility and risk for your use of the Site and the Internet. Under any circumstance, including but not limited to negligence, MobiFone NEXT and our authorized representative shall not be liable for any incidental, consequential, direct, indirect losses or damages, even if MobiFone NEXT has been advised of such damages.
You are aware of and agree that MobiFone NEXT shall not be liable for your action. The Site may contain suggestion, opinions and statements from various information and content sources. MobiFone NEXT does not insist upon or verify the accuracy or reliability of any suggestion, opinion, statement or information from any other source/content hubs, any User or other individual. Using these suggestions, opinions, statements and information IS AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK. In no event shall MobiFone NEXT, our authorized representative, our agents or employees be liable for your losses and damages arising from the inaccuracies, errors, interruptions, timeliness, completeness, deletion, faults, efficiency loss, computer viruses, problematic transmission, the change or usage of any of the Site’s information or contents.
As required by MobiFone NEXT to use information and contents on our Site, you expressly understand and agree that you shall not take action or claim regarding the losses, damages, claims and costs (including cost for Lawyer) resulted from or in connection with the use of the Site’s information and contents, including unlimitedly any claims that during investigation shall show User’s violation of these terms and conditions to MobiFone NEXT and MobiFone NEXT’s authorized representative. If you are dissatisfied with any portion of the Site, or with any of the Terms, your sole and exclusively remedy is to discontinue using the Site.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 9090 (200đ/phút) hoặc 18001090 (Miễn phí)